1. นายพเยาว์ เกตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" โทร 086-3987995
2. นายสมบูรณ์ โคนเคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 095-5865796
3. นางวิภาดา พรรษาดวงชอุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 086-3339079
4. นายอนิรุทร์ บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร 083-5289514