โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นนั้นได้มีการจัดเตรียมที่ดินไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 โดยมีท่านเจ้าพระคุณพระอดุลสารมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าเกวียน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม ท่านเป็นผู้ดำริริเริ่มที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขึ้น โดยท่านได้เชิญชวนและบอกบุญแก่ญาติโยมให้ช่วยกันบริจาคจัดเงินซื้อที่ดิน ในที่สุดก็สำเร็จตามความประสงค์ คือสามารถซื้อที่ดินได้ จำนวน 10 ไร่ 2 งาน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2498 เป็นเงิน 10,000 บาท และต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2499 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 2 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นที่ดินทั้งหมดจำนวน 13 ไร่ 96 ตารางวา คิดเป็นเงิน 13,000 บาท

   ในระหว่างที่ดำเนินการจัดซื้อที่ดินอยู่นั้น ได้เสนอเรื่องขออนุญาตตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการไปพร้อมกัน โดยมี นายเสริมศักดิ์ โคจรสวัสดิ์ อดีตนายอำเภอพนมสารคาม และ นายจวน กุลละวณิชย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ จนสำเร็จได้รับอนุมัติให้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญประจำอำเภอและให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2499 ดังนั้นโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" จึงได้เปิดทำการสอนเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 และในการเปิดสอนครั้งนี้ยังไม่มีอัตราครูมาให้ จึงได้มอบหมายให้ นายเกษม โอสถานนท์ อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอพนมสารคาม ทำการสอนเป็นคนแรก และรักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ไปพลางก่อน

   ในการเปิดสอนเป็นครั้งแรกดังกล่าว โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" ยังไม่มีอาคารเรียนถาวร หรืออาคารเรียนชั่วคราว เป็นของโรงเรียนเองเลย มีแต่ที่ดิน 13 ไร่ 96 ตาราวา ดังนั้นจึงต้องไปอาศัยเรียนที่ "โรงเรียนศรีพนม" ที่วัดท่าเกวียน ซึ่งเป็น โรงเรียนปริยัติธรรมของพระสงฆ์ ต่อมาการเรียนที่นี่มีอุปสรรค คือ ฤดูฝนน้ำจะไหลหลาก ท่วมบริเวณโรงเรียน ทำให้การไปมา ของนักเรียนไม่สะดวก จึงขออนุญาตใช้หอประชุมอำเภอพนมสารคามเป็นสถานที่เรียนแล้วย้ายจากโรงเรียนศรีพนมมาเรียน ที่หอประชุมอำเภอเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2500 รวมเวลาที่ใช้สถานที่โรงเรียนศรีพนม 1 ปี 4 เดือน ในขณะที่นักเรียนรุ่นแรก ยังเรียนอยู่ที่หอประชุมอำเภอนั้นโรงเรียนยังก่อสร้างอาคารเรียนไม่เสร็จฉะนั้นนักเรียนรุ่นที่ 1 จึงเรียนจบหลักสูตรสูงสุดที่หอ ประชุมอำเภอนี้เอง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2500 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงิน ก.ศ.ส. 750,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรกขึ้น เป็นตึก 2 ชั้นจำนวน 12 ห้องเรียนได้แก่อาคาร 1 ในที่ดินที่ตั้งอยู่ปัจจุบันโดยเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2501 จนเสร็จ และเปิดใช้เป็นสถานที่เรียนได้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2502

   โดยเหตุที่ท่านเจ้าคุณพระอดุลสารมุนี ท่านเป็นผู้ริเริ่มและรับเป็นภาระธุระในเรื่องการจัดหาเงินซื้อที่ดินและดูแลการก่อสร้าง ด้วยความเอาใจใส่ ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก มีแต่เมตตาธรรมหวังที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียน อยู่ใกล้บ้าน จะได้เป็นผู้มีความสามารถมีความเจริญก้าวหน้าสืบไปนับเป็นความดำริที่มองเห็นการณ์ไกล เกิดประโยชน์ต่อส่วน รวมอย่างมหาศาลสุดที่จะพรรณนา ทางราชการและประชาชนจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรใช้ชื่อสมณศักดิ์ ของท่านเป็นชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานยกย่องเกียรติยศถวายแด่ท่าน ดังนั้นโรงเรียนจึงชื่อว่า โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" มาจนถึง ปัจจุบันนี้ แต่ประชาชนทั่วไปมักจะเรียกชื่อสั้นๆ จนติดปากว่า "โรงเรียนพนมอดุลวิทยา" และหลังจากได้ตั้งโรงเรียนจนเป็นที่ สำเร็จเรียบร้อยดังกล่าวแล้ว โรงเรียนนี้ก็ได้เจริญเติบโตมาโดยลำดับ ปัจจุบันโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สังกัดอยู่ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ