คติธรรมประจำโรงเรียน
ปญฺญา นรานํ รตนํ = ปัญญาเป็นสมบัติอันประเสริฐของคน
ปรัชญาของโรงเรียน ประพฤติดี เรียนดี มีสัจจะ อุตสาหะ กตัญญู รู้เหตุผล
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ลูกหลวงพ่อจันทร์ ยึดมั่นคุณธรรม
เอกลักษณ์โรงเรียน ระเบียบวินัย ใส่ใจ่สิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ได้ตามมาตรฐานสากลจำนวนหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรที่บูรณาการ EEC 2) หลักสูตร SMT 3) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ทางด้านภาษา
2. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6. ชุมชนศรัทธา
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นบุคคลใน ศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยรู้เท่าทันสื่อ
3. ส่งเสริมสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ