เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” ได้พานักเรียนไปร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้หัวข้อที่ว่า Clean Our Ocean ทะเลดีชี วีมีสุข ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 สยามพารากอน โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามากล่าวเปิดงาน และมีนางสาวศิระประภา ภู่พนมภูมิ เป็นตัวแทนเยาวชนกล่าวเชิญชวนลดการใช้พลาสติก เพื่อกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของพลาสติกต่อทะเลและรณรงค์ให้ลดการสร้างขยะพลาสติกต่อทะเล