ไม่มีหมวดหมู่ข่าว
หมวดหมู่: 144
> แบบสอบถามการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
> งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี 2561
> การประชุมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ฯ
> ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
> ยินดีต้อนรับโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
> พนมอดุลวิทยา กษิณาลัย 61
> พิธีให้นักเรียนแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
> อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับ Eastern Economic Corridor : EEC และฝึกการใช้ระบบ QR code
> พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
> พิธีมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
> พิธีมอบเกียรติบัตร งานสัปดาห้องสมุด
> พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร และ โครงการบริจาคโลหิต
> อบรมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
> พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา
> กิจกรรม รักแล้วรอหน่อย รักอนาคต ชีวิตสดใส ไม่ท้องก่อนวัย
> วันพระโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561
> Multilingual Camp / Love Reading Camp
> SINGHA BASKEBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018
> เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
> ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ - กิจกรรมเกษียณอายุราชการ "ราตรีพนมอดุลย้อนยุค สร้างสุขวันเกษียณ"
> พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
> ออกกำลังกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - กิจกรรม พ.อ.รวมใจออกกำลังกาย ไร้แอลกอฮอล์
> กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561
> กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
> ค่ายวรรณกรรมสร้างสรรค์ประกอบภาพการ์ตูนไทย
> ออกกำลังกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
> มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
> ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5
> โครงการ OEG แลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมไทย
> ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
> ยินดีต้อนรับ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
> กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561
> ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
> ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
> ออกกำลังกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
> ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
> สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
> ออกกำลังกายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
> พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10
> แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
> ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561
> การประกวดมารยาทไทย
> ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจรรยมณฑน์ นิราช นักเรียนชั้น ม.3/1
> พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
> พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561
> ยินต้อนรับครูจีนและนักเรียนแลกเปลี่ยนAFS
> มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาประจำปี 2560
> ออกกำลังกายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
> พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2561
> ออกกำลังกายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.3
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.6
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.5
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม ระดับ ม.4
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.2
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.1
> งานพระศิษย์เก่าเจริญพระพุทธมนต์ให้แก่ครูอาวุโส
> ค่ายยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
> วันสุนทรภู่ 2561
> การแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายในโรงเรียน ต่อต้านยาเสพติด
> ค่ายแนะแนววิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ครั้งที่ 5
> พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
> การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 สพม.6
> โครงการตักบาตร "ถนนสายบุญ"
> คณะครูโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" เข้าศึกษาดูงาน
> Clean Our Ocean ทะเลดีชี วีมีสุข
> กิจกรรมการออกกำลังกาย
> ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
> โครงการอบรมผู้นำชุมชนต้านยาเสพติด
> อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
> สมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
> โครงการอบรมอาสาจราจร
> ทำบุญโรงเรียนครบ 61 ปี
> วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
> การอบรมการพัฒนากระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
> ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
> ค่ายวรรณศิลป์
> ยินดีต้อนรับครูใหม่
> การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning
> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
> ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
> กิจกรรมรับน้อง+พิธีบายศรีสู่ขวัญ 2561
> สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 2561
> โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน "กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน" ม.1 ปีการศึกษา 2561
> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ม.ปลาย
> มอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561
> มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
> ยินต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสระแก้ว
> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
> ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
> สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม. 4
> ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนสิริวัณวรี 3
> การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 5
> ยื่นใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561
> โครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการสอน
> การประชุม เรื่อง การใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
> ประชุมผู้ปกครองและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ
> English for Communication AEC
> ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลภัส นงค์จิตร์
> ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
> ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
> ชุมนุมดนตรีสากล
> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
> ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน
> O-NET ม.3 และ ม.6
> โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
> ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน
> International Camp 2017
> สมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561
> English Camp 2017
> ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
> วันครู 2561
> พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
> ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน และค่ายแกนนำเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
> 60 ปี พนมอดุลรำลึก
> EEC Innovation Youth Camp ครั้งที่ 3
> พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปี 2560
> กีฬาสีภายใน “พนมอดุลเกมส์” 2560
> โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม
> โครงการแข่งขัน IT Day 2017
> พิธีถวายราชสดุดี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
> แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
> เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี 2560
> นิทรรศการหอดูดาว
> ยินดีต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ สู่รั้วเหลืองแดง
> ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
> จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2560
> โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหามหาราชินี
> พิธีให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2560
> วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2560
> งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
> OBECQA ร.ร.สตรีวิทยา + มุทิตาจิต ครูเกษียณ กาญจนบุรี
> กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหาวเครื่อง 2560
> โครงการปล่อยปลา วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี 2560
> การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2560
> กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2560
> ฝึกอบรมนักเรียนวิชาทหาร (ร.ด.) 2560
> กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน 2560
> พิธีมอบทุนการศึกษา 2560
> ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
> วันอาเซียน 24 สิงหาคม 2560
> "สิงห์ แบดมินตันชาเลนจ์"
> แสดงทุกหมวดหมู่