ไม่มีหมวดหมู่ข่าว
หมวดหมู่: 233
> แสดงความยินดี
> ประกวดราคาซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> ทอดผ้าป่า
> ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์
> ขยายเวลาการชำระค่าเทอม
> ขอแสดงความยินดี
> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
> แสดงความยินดี
> ร่วมส่งกำลังใจ
> ประกาศซื้อคอม
> รางวัล โรงเรียน
> แสดงความยินดี
> ระเบียบเครื่องแต่งกาย
> แสดงความยินดี
> ประกาศเรื่อง E-bidding
> แสดงความยินดี
> ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
> ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ธนบุรีและโรงเรียนบุญวัฒนา
> ค่ายวรรณกรรมสร้างสรรค์ประกอบภาพการ์ตูนไทย
> นิทรรศการ EEC ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี
> การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น
> มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562
> พนมอดุลลูกทุ่งคอนเทสต์
> กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
> ค่ายศิลปะเฉลิมพระเกียรติ "ดนตรี กวี ศิลป์"
> พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
> ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อ EEC
> โครงการ TOYOTA เสริมปัญญาพัฒนาศักยภาพ
> ารพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
> ทัศนศึกษา ม.3 สวนนงนุช(พัทยา)
> พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
> วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562
> วันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
> ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
> สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
> เลือกตั้งประธานสี ประจำปีการศึกษา 2562
> วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
> เฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
> ทัศนศึกษา ม.6
> อบรมกฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์
> กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน ครั้งที่ 6
> การแข่งฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด
> กิจกรรมถวายเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา
> ยินดีต้อนรับครูและนักเรียน
> กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
> อบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับนักเรียน
> กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
> พิธีเข้าประหมู่ยุวกาชาด ประจำปีกาศึกษา 2562
> กิจกรรมสวดพุทธมนต์ให้กับครู
> โครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชดำริ
> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
> วันพระโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2562
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.6
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.5
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.4
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.3
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.2
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.1
> ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
> อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
> พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
> ค่ายเรียนรู้การบิน
> ค่ายเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
> ค่ายเรียนรู้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
> งานทำบุญโรงเรียน
> วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
> วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562
> ค่ายวรรณศิลป์เฉลิมพระเกียรติ
> ยินดีต้อนรับครูย้าย ครูบรรจุใหม่ และครูชาวต่างชาติ
> รับมอบทุนการศึกษาจากโรงพบาบาลพนมสารคาม
> STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "ตรวจพันธุ์ทันด่วน"
> ประชุมผู้ครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6
> The Intel International Science and Engineering Fair 2019
> ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน-การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
> โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว"
> ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 1/2562
> ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
> พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 พฤษภาคม 2562
> กีฬาสองลุ่มแม่น้ำ "ปลาสลิดเกมส์"
> รับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
> กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
> ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน 2/2561
> รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
> แสดงความยินดีกับคุณครูที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
> ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2561
> แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
> ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
> ปัจฉิม ม.6 ปีการศึกษา 2561
> การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาการผลิตสือการสอนในหัวข้อ Google for Education
> ติว O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2561
> วันครู 2562
> กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์
> กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
> กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สำหรับครู
> ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
> กิจกรรมทำบุญใส่บาตรและวันขึ้นปีใหม่
> วันคริสต์มาส
> สอบธรรมศึกษา
> ENGLISH CAMP 2018
> กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
> วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
> กิจกรรมประกวดร้องเพลงรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
> โครงการ TOYOTA เสริมปัญญาพัฒนาศักยภาพ
> ประชุมผู้ปกครองนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2561
> กีฬาภายในโรงเรียน "พนมอดุลเกมส์
> อบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มครูผู้ช่วย
> วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
> กิจกรรมวันลอยกระทง
> แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
> ตั้งประธานสภานักเรียนและเลือกสรรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
> ค่ายคณิตศาสตร์
> นิทรรศการศิลปะ "คุยไป-ทำไป ชวนคุยและเขียนภาพสด" ครั้งที่ 4
> ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
> แบบสอบถามการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
> งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปี 2561
> การประชุมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ฯ
> ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
> ยินดีต้อนรับโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
> พนมอดุลวิทยา กษิณาลัย 61
> พิธีให้นักเรียนแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
> อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับ Eastern Economic Corridor : EEC และฝึกการใช้ระบบ QR code
> พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
> พิธีมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
> พิธีมอบเกียรติบัตร งานสัปดาห้องสมุด
> พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร และ โครงการบริจาคโลหิต
> อบรมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
> พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา
> กิจกรรม รักแล้วรอหน่อย รักอนาคต ชีวิตสดใส ไม่ท้องก่อนวัย
> วันพระโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561
> Multilingual Camp / Love Reading Camp
> SINGHA BASKEBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018
> เปิดบ้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
> ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ - กิจกรรมเกษียณอายุราชการ "ราตรีพนมอดุลย้อนยุค สร้างสุขวันเกษียณ"
> พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
> ออกกำลังกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - กิจกรรม พ.อ.รวมใจออกกำลังกาย ไร้แอลกอฮอล์
> กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561
> กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
> ค่ายวรรณกรรมสร้างสรรค์ประกอบภาพการ์ตูนไทย
> ออกกำลังกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
> มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
> ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5
> โครงการ OEG แลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมไทย
> ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
> ยินดีต้อนรับ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
> กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561
> ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
> ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
> ออกกำลังกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
> ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
> สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
> ออกกำลังกายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
> พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10
> แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
> ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561
> การประกวดมารยาทไทย
> ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจรรยมณฑน์ นิราช นักเรียนชั้น ม.3/1
> พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
> พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561
> ยินต้อนรับครูจีนและนักเรียนแลกเปลี่ยนAFS
> มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาประจำปี 2560
> ออกกำลังกายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
> พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2561
> ออกกำลังกายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.3
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.6
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.5
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม ระดับ ม.4
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.2
> ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ม.1
> งานพระศิษย์เก่าเจริญพระพุทธมนต์ให้แก่ครูอาวุโส
> ค่ายยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
> วันสุนทรภู่ 2561
> การแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายในโรงเรียน ต่อต้านยาเสพติด
> ค่ายแนะแนววิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ครั้งที่ 5
> พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
> การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 สพม.6
> โครงการตักบาตร "ถนนสายบุญ"
> คณะครูโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" เข้าศึกษาดูงาน
> Clean Our Ocean ทะเลดีชี วีมีสุข
> กิจกรรมการออกกำลังกาย
> ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
> โครงการอบรมผู้นำชุมชนต้านยาเสพติด
> อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
> สมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
> โครงการอบรมอาสาจราจร
> ทำบุญโรงเรียนครบ 61 ปี
> วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
> การอบรมการพัฒนากระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
> ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
> ค่ายวรรณศิลป์
> ยินดีต้อนรับครูใหม่
> การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning
> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
> ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561
> กิจกรรมรับน้อง+พิธีบายศรีสู่ขวัญ 2561
> สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 2561
> โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน "กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน" ม.1 ปีการศึกษา 2561
> การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ม.ปลาย
> มอบตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561
> มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
> ยินต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสระแก้ว
> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561
> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
> ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
> สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม. 4
> ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนสิริวัณวรี 3
> การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เจ้าพระยา-บางปะกง ครั้งที่ 5
> ยื่นใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561
> โครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการสอน
> การประชุม เรื่อง การใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
> ประชุมผู้ปกครองและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ
> English for Communication AEC
> ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลภัส นงค์จิตร์
> ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
> ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
> ชุมนุมดนตรีสากล
> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
> ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน
> O-NET ม.3 และ ม.6
> โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
> ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน
> สมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561
> English Camp 2017
> ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
> วันครู 2561
> พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
> ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน และค่ายแกนนำเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
> 60 ปี พนมอดุลรำลึก
> EEC Innovation Youth Camp ครั้งที่ 3
> โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม
> พิธีถวายราชสดุดี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
> แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
> แสดงทุกหมวดหมู่