นายมานิต คงเจริญ รองผู้อำนวยการ ร.ร.พนมอดุลวิทยา ได้มอบเงินสนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมไทย โครงการ OEG แก่นายสิทธิโชค อ่วมศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/MEP เดินทางศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เดือนสิงหาคม 2516 โดยมีผู้มอบเงินสนับสนุนดังต่อไปนี้ -พ.ต.อ.ศรีสวัสดิ์ วารีสมานคุณ ตัวแทนอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าร.ร.พนมอดุลวิทยา -นางสุรางค์ เช้าเจริญ กรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองร.ร.พนมอดุลวิทยา -น.ส.นิด ดอนมอญ ประธานสหกรณ์ร้านค้าร.ร.พนมอดุลวิทยา -ครูเกรียงไกร พงษ์จรูญ ตัวแทนหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP), Mini English Program (MEP), Multilingual Program (MP)