สำหรับผู้แจ้งเหตุ

www.moesafetycenter.com

สำหรับผู้รับแจ้งเหตุ


สำหรับระบบ MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกําลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ


เมื่อตกอยู่สถานการณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้ 4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ทางเว็บไซต์ www.moesafetycenter.com เพียงลงทะเบียนยืนยันตัวตนในครั้งแรกเท่านั้น ก็สามารถใช้งานเพื่อแจ้งเหตุได้ตลอดเวลา
- คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ bit.ly/3WnZYTS
- คลิปวีดีโอสำหรับผู้แจ้งเหตุ bit.ly/3fpB0TI (YouTube: MOE SAFETY CENTER)

2. ทางไลน์ @MOESafetyCenter ก็ง่ายและสะดวก เพียงแค่เพิ่มเพื่อน

3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MOE Safety Center ในระบบ IOS หรือ Android
- ระบบ IOS : apple.co/3Ta196V
- ระบบ Android : bit.ly/3Ucb1xN

4. หากไม่ค่อยใช้งานทางออนไลน์ ก็ยังมีเบอร์โทรให้สามารถแจ้งเหตุได้ เพียงแค่โทรไปที่ 02-126-6565