การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

- นายพเยาว์ เกตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" โทร 086-3987995
- นายสมบูรณ์ โคนเคน รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ โทร 095-586796
- นางวิภาดา พรรษาดวงชอุ่ม รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 086-3339079
- นายพรหมมาสตร์ สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โทร 064-7736653
- นายอนิรุทร์ บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 083-5289514

O3 อำนาจหน้าที่

O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" เลขที่ 660 หมู่ 1 ถนนพนมพัฒนา ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24120 โทร : 038-551-127 fax : 038-551838 e-mail : phanomadun@phanom.ac.th


O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2565
O15 คู่มือหรือมาตรการให้บริการ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2566
O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2566
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ปี 2566
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 หลักเกณฑ์การบรริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
O30 รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
O31 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ON Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 การสร้างวัฒนธรรม ON Gift Policy
O33 รายงานผลตามนโยบาย ON Gift Policy
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน