การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network
แผนดำเนินงาน 2563
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2563
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
การปฏิบัติงาน 2563
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
O14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
O15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563
O16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
O17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
O18 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
O19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2563
O20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
O21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
O22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
O23 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563
O24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
การร้องเรียนการทุจริต 2563
O25 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
O26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
O27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
O28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2563
O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
O30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563
O31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2563
O32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
O33 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
O34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
O35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
O36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2563
O37 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
O38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563
O39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563