วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 นายพเยาว์ เกตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" มอบหมายให้ นายพงษ์ศิลป์ เกิดกำบท ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม “ค่่ายวิชาการคอมพิวเตอร์” โดยมี นายภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหุ่นยนต์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ ผศ.วราพร ดำจับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร ให้การฝึกอบรมและคำชี้แนะ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนานวัตกรรม ด้านการเขียนเกม ด้านการออกแบบ ด้านการสร้างสื่อภาพยนตร์ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 85 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์